Polityka Prywatności STX Next

Skontaktuj się z nami

+48 61 610 01 92 | administrator@stxnext.pl

Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej “Polityką”) ma charakter wyłącznie informacyjny i ma na celu pomóc użytkownikom poznanie ich obowiązków i praw w ramach Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO).
 2. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 3. Administratorem danych osobowych jest STX Next sp. z o.o. sp. k. (zwana dalej Administratorem) z siedzibą w Polsce (ul. Mostowa 38, 61-854 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000731810; NIP 7781424849; REGON 300013306), reprezentowana przez: Maciej Dziergwa. Adres e-mail: administrator@stxnext.pl, numer telefonu: +48 61 610 01 92; numer faksu: +48 61 610 03 18
 4. Dane osobowe klientów i użytkowników są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami RODO. Termin “Dane osobowe” jest używany zgodnie z definicją danych osobowych określoną w RODO.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić interesy osób i podmiotów udostępniających swoje dane osobowe i firmowe. Zapewnia również, że dane są gromadzone i przechowywane zgodnie z wymogami RODO i będą służyły wyłącznie do celów, dla których zgoda została udzielona.
 6. Administrator jest świadomy znaczenia poziomu ochrony prywatności wymaganego przez osoby odwiedzające witrynę i użytkowników będących stronami istniejących i potencjalnych umów o współpracy, a także klientów, którzy udostępniają swoje dane osobowe, wykorzystując następujące kanały komunikacji:

Zakres i cel pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych

 1. Każdorazowe pozyskanie, przechowywanie i/lub przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się ściśle według przepisów RODO.
 2. Najczęstsze powody pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora dotyczą:
  • Rekrutacji
  • Rozwoju firmy (sprzedaży usług)
  • Obsługi posprzedażowej 
  • Marketingu
  • Organizacji imprez
  • Prowadzenia rozliczeń
 3. Pozyskanie danych osobowych do innych celów będzie wymagało stosownej zgody klientów i/lub użytkowników dla każdego z tych celów.
 4. Wszystkie zgromadzone dane osobowe są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie zostaną udostępnione podmiotom zewnętrznym.
 5. Po uzyskaniu stosownej zgody, Administrator ma prawo do pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania następujących danych:
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail 
  • Numer telefonu
  • Adres pocztowy
  • Adresy URL łączące z danymi osobowymi
  • Szczegóły dotyczące poprzedniego zatrudnienia i edukacji
  • Numer rachunku bankowego (dotyczy wyłącznie klientów)
  • Wszelkie inne dane do fakturowania (dotyczy wyłącznie klientów)
  • Dane firmy (dotyczy wyłącznie klientów)
  • Dane osoby kontaktowej (dotyczy wyłącznie klientów)

Prawo do zarządzania danymi i ich zmiana

 1. Klienci i użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich zmiany w dowolnym momencie.
 2. Klienci i użytkownicy mają prawo do ponownego określenia zakresu przetwarzania i przechowywania swoich danych osobowych.
 3. Klienci i użytkownicy mają prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Administratora w dowolnym momencie.
 4. Klienci i użytkownicy mają prawo do żądania bycia zapomnianym zgodnie z art.17 RODO.
 5. W przypadku prośby klienta lub użytkownika o dostęp, sprostowanie lub usunięcie jego danych osobowych, administrator może poprosić o dodatkowe informacje w celu zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz uniknięcia niewłaściwego wykorzystania tych praw.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo i możliwość śledzenia, klienci i użytkownicy powinni zwrócić się z prośbą o dokonanie wszelkich zmian, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2 lub o usunięcie swoich danych osobowych, składając pisemny wniosek na adres: administrator@stxnext.pl.
 7. Wszystkie żądania, o których mowa w pkt. 3, przesłane bezpośrednio do administratora w formie pisemnej, zostaną rozpatrzone w ciągu miesiąca.

Kontakt z Administratorem

 1. Klienci i użytkownicy mają prawo do skontaktowania się z administratorem w dowolnym momencie, korzystając z dowolnego środka komunikacji określonego w punkcie nr 1 Polityki, natomiast wszelkie oficjalne wnioski należy złożyć w formie pisemnej, korzystając z adresu e-mail administrator@stxnext.pl.
 2. Administrator zachowa wszelką korespondencję z klientami i użytkownikami do celów statystycznych jak również w kontekście ewentualnych zarzutów dotyczących realizacji żądania  sprostowania lub usunięcia danych.

Bezpieczeństwo

 1. Administrator zapewnia wdrożenie wszelkich niezbędnych środków technicznych w celu zabezpieczenia wszystkich przechowywanych danych Klientów i Użytkowników przed dostępem podmiotów zewnętrznych, w szczególności przeciwko:
  • Ujawnieniu danych osobom nieupoważnionym 
  • Wycieku danych z narzędzi biznesowych Administratora 
  • Kradzieży danych
 2. Administrator zapewnia wdrożenie wszelkich niezbędnych środków technicznych w celu uniknięcia edycji lub usuwania danych przez osoby nieupoważnione. 
 3. Środki bezpieczeństwa, które należy stosować zgodnie z pkt 5.1 i 5.2 obejmują:
  • Protokoły HTTPS 
  • Szyfrowanie danych
  • Polityka dotycząca haseł

Inne

 1. Witryna zawiera odniesienia do zewnętrznych stron internetowych lub usług osób trzecich. Administrator zdecydowanie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania z każdej z tych zewnętrznych stron i/lub usług osób trzecich, ponieważ nie podlegają one w żadnym stopniu zakresowi odpowiedzialności administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w Polityce, które mogą okazać się niezbędne między innymi ze względu na zmiany przepisów prawa, w szczególności wymagania wynikające z RODO, mające wpływ na obowiązki i/lub prawa klienta i użytkownika. 
 3. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Polityce, opublikowany zostanie stosowny komunikat informujący o wprowadzonych zmianach.
 4. Obecna Polityka powinna być traktowana jako ogólny dokument referencyjny, służący wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie stanowi ona dokumentu prawnego ani umowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag lub pytań związanych z jej treścią, prosimy o kontakt z Administratorem.

Czy masz jakieś pytania dotyczące Twoich danych osobowych?

Wyślij swoje zapytanie