Polityka Prywatności STX Next

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji

Administrator działa w ramach Grupy STX Next. Niezależnie od lokalizacji, do której aplikujesz, administratorem Twoich danych osobowych w procesach rekrutacyjnych jest STX Next spółka akcyjna (ul. Mostowa 38, 61-854 Poznań, Polska, KRS 0000967074), dalej: Administrator

Jeżeli aplikujesz na stanowisko w jednej z poniższych lokalizacji lokalna spółka z Grupy STX Next wspiera taki proces rekrutacyjny:

Niemcy: STX Next GmbH

Wielka Brytania: STX Next Limited

Meksyk: STX Next S. DE R.L. DE C.V.

USA: STX Next Inc.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

Przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych, w tym oceny Twoich umiejętności, w związku ze stanowiskiem, na które aplikujesz.

 

  1. Podstawę przetwarzania stanowi:
  • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  • w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wypełnienie obowiązków prawnych określonych przepisami prawa m.in. prawem pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 
  • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli przesłana przez Ciebie aplikacja zawiera dane osobowe, które nie są wymagane przepisami prawa lub przez Administratora w związku ze stanowiskiem, na które aplikujesz. Kliknięcie przycisku „wyślij” i przesłanie aplikacji stanowić będzie Twoją zgodę na przetwarzanie podanych danych.

 

  1. Weryfikacji Twoich umiejętności językowych poprzez wykonanie testu sprawdzającego Twój poziom języka angielskiego przeprowadzonego przez szkołę językową, z którą Administrator współpracuje.   W takim przypadku Administrator przekaże szkole językowej Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na weryfikacji Twoich umiejętności językowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

  1. Przetwarzania Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach   jeżeli wyraziłeś/-aś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

  1. Dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

Podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

  1. Wysyłania wiadomości marketingowych jeżeli wyraziłeś/-aś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda może ona zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Administrator może pozyskiwać Twoje dane osobowe również z publicznie dostępnych źródeł np. portalu LinkedIn lub poprzez polecenia otrzymane od innych współpracowników Administratora w ramach wewnętrznego programu poleceń.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacyjnym.

W przypadku kandydatów, którzy są cudzoziemcami konieczne może stać się uzupełnienie podanych danych osobowych oraz okazanie właściwych dokumentów pozwalających Administratorowi zweryfikować możliwość zatrudnienia Ciebie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji i przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 

 

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przyszłe rekrutacje dane osobowe będą przechowywane przez okres kolejnych 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym brałeś/-aś udział lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Przed upływem tego okresu skontaktujemy się z Tobą aby umożliwić Tobie aktualizację danych osobowych, wydłużenie lub wycofanie zgody. 

 

W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług działających na rzecz Administratora, w szczególności dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, działy prawne czy szkoły językowe oraz inne spółki w ramach Grupy STX Next jeżeli jest to uzasadnione prowadzonym procesem rekrutacyjnym. 

 

Dane osobowe w niektórych przypadkach mogą być przekazywane do państwa trzeciego ze względu na wykorzystywane systemy informatyczne. W takich przypadkach Administrator zapewnia odpowiedni stopień ochrony przekazywanych danych poprzez współpracę z podmiotami przetwarzającymi w państwie, dla którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

 

W ramach Grupy STX Next dane osobowe mogą zostać przekazane  do państw trzecich takich jak Wielka Brytania, USA oraz Meksyk.

 

Przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii odbywa się na podstawie decyzji o adekwatności wydanej przez Komisję Europejską, która uznała Wielką Brytanię za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony. Tym samym transfer danych do Wielkiej Brytanii możliwy jest bez konieczności wprowadzania dodatkowych zabezpieczeń.

 

W przypadku Meksyku i USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Podstawę przekazywania danych osobowych do Meksyku i USA stanowią standardowe klauzule umowne. Przeprowadzona przez Administratora ocena transferu danych do Meksyku i USA wykazała, że standardowe klauzule umowne będą stanowiły odpowiednie zabezpieczenie do przekazywania danych.

 

Informacje oraz kopię zabezpieczeń można uzyskać poprzez skierowanie emaila do Administratora na adres: administrator@stxnext.pl.

 

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: administrator@stxnext.pl lub telefon: 48 61 610 01 92.