Polityka Prywatności STX Next

Skontaktuj się z nami

+48 61 610 01 92 | administrator@stxnext.pl

Polityka prywatności strony internetowej prowadzonej w domenach i subdomenach stxnext.com oraz usług świadczonych przez STX Next 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest STX Next SA z siedzibą w Poznaniu (ul. Mostowa 38, 61-854 Poznań, KRS 0000859887, NIP 7781424849, REGON 300013306), dalej: Administrator lub STX Next.
 2. STX Next jako Administrator danych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością, w tym danych wprowadzanych przez użytkowników do formularzy elektronicznych w serwisie internetowym, udostępnianych na stronach i podstronach https://stxnext.com/.
 3. We wszelkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: administrator@stxnext.pl, telefon: 48 61 610 01 92 lub poprzez formularz kontaktowy widoczny na stronie internetowej. 
 4. STX Next z należytą starannością wybiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 5. STX Next  chroni dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.
 7. Zbierane przez STX Next dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez STX Next  zależą od tego, czy jesteś jedynie odwiedzającym stronę, potencjalnym lub aktualnym kontrahentem STX Next, czy kandydatem do zespołu STX Next.   
 2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  1. nawiązania współpracy z STX Next, w tym weryfikacji Twoich danych i przygotowania oferty na Twoją prośbę, jeśli chciałbyś zawrzeć z nami umowę – w tej sytuacji przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na Twój wniosek przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  2. udzielania odpowiedzi na Twoje pytania i prośby kierowane za pośrednictwem formularzy i adresów kontaktowych zamieszczonych na stronie internetowej stxnext.com, w tym interaktywnych okien dostępnych na każdej podstronie strony internetowej – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu STX Next  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. realizacji postanowień już zawartej umowy, jeśli jesteś aktualnym klientem STX Next lub innym podmiotem współpracującym z STX Next (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  4. wypełnienia ciążących na STX Next obowiązków prawnych związanych między innymi z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1. lit. c RODO),
  5. przesyłania za pośrednictwem wiadomości elektronicznych treści marketingowych, takich jak informacje o produktach i usługach, informacje o planowanych wydarzeniach i warsztatach, informacje handlowe, ankiety, newsletter, eBooki oraz inne materiały – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli przepisy prawa na to zezwalają, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu STX Next (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do Twoich potrzeb i innych użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez STX Next usług – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu STX Next (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  7. kontaktu z Tobą i przeprowadzenia procesu rekrutacji w związku ze złożeniem przez Ciebie dokumentów aplikacyjnych na podstronie rekrutacyjnej STX Next – w tej sytuacji przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na Twój wniosek przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  8. uwzględnienia dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  9. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu STX Next  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. KATEGORIE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza różne dane osobowe w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. STX Next może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Twojej firmy, numer  kontaktowy, numer konta bankowego (do obsługi płatności), dane osób kontaktowych z Twojej firmy, adres IP oraz inne dane niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej (np. dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym).

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania.
 2. Dane osobowe pozyskane poprzez formularz kontaktowy i inne kanały lub adresy wskazane do komunikacji będą przetwarzane przez okres trwania komunikacji lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od dnia ostatniego kontaktu, chyba że znajdzie zastosowania inna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, zawartej STX Next.   
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane osobowe zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody. 
 6. Dane osobowe zbierane na potrzeby rekrutacji będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, a jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będą one przechowywane do czasu wycofania zgody.

V. INFORMACJE O PRZETWARZANIU

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi (np. podwykonawcy), technologiczni (np. dostawcy usług informatycznych, narzędzi marketingowych), logistyczni (np. firmy kurierskie) i organizacyjni (np. firmy doradcze, księgowe, biura rachunkowe) STX Next, a także podmioty przetwarzające dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 2. Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub do organizacji międzynarodowej tylko w przypadkach i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, np. gdy Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni poziom ochrony, a w przypadku braku takiej decyzji, gdy administrator zapewnił odpowiednie zabezpieczenia (np. poprzez zastosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych osobowych przyjętych przez Komisję Europejską), i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.
 3. Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. STX Next dołoży najwyższej staranności w celu zapewnienia, że w przypadku przekazania danych podmiotom zewnętrznym, Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z RODO i postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. 
 5. Bez względu na cel przetwarzania, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Tobie, w zależności od konkretnego przypadku, zawarcie umowy, uzyskanie odpowiedzi na pytania, korzystanie z wybranych usług lub funkcjonalności, otrzymywanie treści marketingowych od STX Next lub udział w procesie rekrutacji.  
 6. Serwis internetowy zawiera odniesienia do zewnętrznych stron internetowych (np. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter czy Clutch). STX Next zdecydowanie zaleca zapoznanie się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania z każdej z tych zewnętrznych stron, ponieważ nie podlegają one w żadnym stopniu zakresowi odpowiedzialności Administratora.

VI. TWOJE PRAWA

 1. Masz prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu STX Next,
  7. do wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

2. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane adresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VII. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Szczegóły polityki cookies znajdziesz tutaj.

  Czy masz jakieś pytania dotyczące Twoich danych osobowych?

  Wyślij swoje zapytanie